คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง

"การบัญชี การภาษีอากร และแนวทางการตรวจสอบบัญชี

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง"


วัน เสาร์ ที่ 14 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.00 - 17.00

ณ ห้องประชุม 8-1 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

กรอกใบสมัคร »

เนื้อหาการอบรม
  • การรับรู้รายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างทางบัญชีและทางภาษีอากร
  • การจัดทาแนวทางการสอบตรวจบัญชี และเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง
  • ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง กฎหมายใหม่ที่ ประกาศใหม่ ในปี 2559 -2561
หลักสูตรนี้จะสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
  • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) 12 ชั่วโมง (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติรหัสหลักสูตร)
  • ผู้ทำบัญชี (CPD) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ด้านบัญชี 1.30 ชั่วโมง ด้านอื่นๆ 10.30 ชั่วโมง (รหัสหลักสูตร 6107-04-003-001-01 )
วิทยากร

อาจารย์ ดร. สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

อาจารย์ธงชัย ยางงาม นิติกรชำนาญการสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

วันเวลา และสถานที่ในการจัดอบรม
วันเสาร์ ที่ 14 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เวลา 8.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 8-1 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
กำหนดการ
วันเสาร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2561
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. พิธีเปิด โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน
กล่าวรายงานโดย อาจารย์ นภา นาคแย้ม หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี
09.00 – 10.30 น. การบรรยาย หัวข้อ “การรับรู้รายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และการก่อสร้างทางบัญชีและทางภาษีอากร" โดยอาจารย์ ดร. สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15 น. การบรรยายหัวข้อ การจัดทำแนวทางการสอบตรวจบัญชีตามคู่มือการปฏิบัติ งานของผู้สอบบัญชีภาษีอากรตามคำสั่งที่ ท.ป. 122/2545 และเอกสารหลักฐานของงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 230 และจรรยาบรรณผู้สอบบัญชีภาษีอากร
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 14.45 น. การบรรยายหัวข้อ “ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และริมทรัพย์และการก่อสร้าง” โดย อาจารย์ธงชัย ยางงาม นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 -16.30 น. การบรรยายหัวข้อ “ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง” (ต่อ) และประเด็นข้อผิดพลาดที่มักพบในทางปฏิบัติรวมถึงข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคล
วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม 2561
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ “ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง” โดย อาจารย์ธงชัย ยางงาม นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15 น. การบรรยายหัวข้อ “ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง” (ต่อ) และประเด็นข้อผิดพลาดที่มัดพบในทางปฏิบัติ รวมถึงข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 14.45 น. การบรรยายหัวข้อ “ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ตามมาตรา 50 แห่งประมวล รัษฎากรและคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528ฯ) และภาษีธุรกิจ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง”
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 -16.30 น. การบรรยายหัวข้อ “ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง” (ต่อ) ประเด็นข้อผิดพลาดที่มักพบ ในทางปฏิบัติ และข้อกฎหมายใหม่ ที่เกี่ยวข้อง
16.30 -17.00 น. ปิดประชุมวิชาการ
ค่าธรรมเนียมในการอบรม
  ชำระเงินก่อนวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ชำระเงินหลังวันที่ 22 มิถุนายน 2561
ค่าธรรมเนียม ราคาท่านละ 2,000 บาท 2,500 บาท
**** (กรุณาสำรองที่นั่งก่อนชำระเงิน) ***
วิธีการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครเพิ่มเติมคลิก
2. สมัครออนไลน์ได้ที่ eregister.christian.ac.th/pro_ta_smes/register.php
3. สนใจติดต่อได้ที่
  • คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
  • อาจารย์ นภา นาคแย้ม และคุณจอมชนา นพคุณ
  • โทรศัพท์ 0-34-388-555 ต่อ 2227, 2234, 2245
  • โทรสาร 0-34-274-503

ปิดรับสมัคร อังคาร ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2561

วิธีการชำระเงิน
การชำระค่าลงทะเบียน
วิธีการโอนเงินไปบัญชี
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยคริสเตียน"
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา ดอนยายหอม
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-05-2839-7

กรุณาสำรองที่นั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับแบบตอบรับการอบรมก่อนทำการโอนเงิน

ภายหลังจากได้รับการตอบรับสำรองที่นั่ง กรุณาโอนเงินภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสำรองที่นั่ง

แจ้งชื่อและส่งสำเนาการโอนเงิน
- กรุณาส่งใบ Pay in โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้ชัดเจน ไปที่คณะสหวิทยาการ
- หมายเลขโทรสาร : 034-274-503 หรือ
- E-mail : acc.christian1@gmail.com,napa994@gmail.com

การตอบรับลงทะเบียนเข้ารับการอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคณะฯ ได้รับใบ Pay in แล้วเท่านั้น

กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเข้าอบรม ขอให้ท่านแจ้งการยกเลิกการอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรม 7 วัน กล่าวคือ วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ก่อนเวลา 16.30 น. มิฉะนั้นผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้
แผนที่ และการเดินทาง
map-siam
รถประจำทางสาย 11, 16, 29, 34, 36, 50, 54, 79, 93, 113
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี ทางออกช่องที่ 1 ฝั่งโรงแรมเอเชีย เดินมาทางสะพานหัวช้าง มหาวิทยาลัยอยู่ขวามือ
ทางเรือ เรือคลองแสนแสบ ขึ้นท่าสะพานหัวช้าง