คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง

"การบัญชี การภาษีอากร และกฎหมายภาษีอากร

สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท"


วัน เสาร์ ที่ 22 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.00 - 17.00

ณ ห้องประชุม 8-1 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย

กรอกใบสมัคร »

เนื้อหาการอบรม
 • การรับรู้รายได้และรายจ่าย ประเด็นข้อผิดพลาดและข้อควรระวังในการปิดบัญชีของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท
 • การจัดทำรายงานและการตรวจสอบและรับรองบัญชี และการ พิจารณาความมีสาระสำคัญในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชีธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ท และจรรยาบรรณของผู้ ประกอบวิชาชีพบัญชี
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท
 • อัพเดทกฎหมายใหม่ที่ประกาศใช้ในปี 2561- 2562
 • เน้นใช้กรณีศึกษา (Case study) ในการเรียนรู้
หลักสูตรนี้จะสามารถนับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี
 • ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) (อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติรหัสหลักสูตร)
 • ผู้ทำบัญชี (CPD) และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ด้านบัญชี 3 ชั่วโมง 30 นาที ด้านอื่นๆ 9 ชั่วโมง (รหัสหลักสูตร 6206-04-003-001-01 )
วิทยากร

อาจารย์ ดร. สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

อาจารย์ ดร.บัณฑิต อุชชิน นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายกรมสรรพากร

วันเวลา และสถานที่ในการจัดอบรม
วัน เสาร์ ที่ 22 ถึง วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เวลา 8.00 - 17.00 น.
ณ ห้องประชุม 8-1 ศูนย์ศึกษาสยามคอมเพล็กซ์
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อาคารสำนักงานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
กำหนดการ
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุลักษณ์ ภัทรธรรมมาศ อธิการบดี มหาวิทยาลัยคริสเตียน
กล่าวรายงานโดย อาจารย์ นภา นาคแย้ม หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
09.00 – 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ “ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท”โดย ดร. บัณฑิต อุชชิน นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายกรมสรรพากร
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15 น. การบรรยายหัวข้อ “ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับธุรกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (SMEs) ที่ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท (ต่อ) และประเด็น ข้อผิดพลาดที่มักพบในทางปฏิบัติ รวมถึงข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับ ภาษีเงินได้นิติบุคคล”
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 14.45 น. การบรรยายหัวข้อ “ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท” โดย ดร. บัณฑิต อุชชิน นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายกรมสรรพากร
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 -16.30 น. การบรรยายหัวข้อ “ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม(SMEs) ที่ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และประเด็น ข้อผิดพลาดที่มัดพบในทางปฏิบัติรวมถึงข้อกฎหมายใหม่ที่ เกี่ยวข้องกับภาษีมูลค่าเพิ่ม”
วันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 10.30 น. การบรรยายหัวข้อ “ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ตามมาตรา 50 แห่ง ประมวลรัษฎากรและคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.4/2528ฯ) และ ภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท” โดย ดร. บัณฑิต อุชชิน นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายกรมสรรพากร
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.15 น. การบรรยายหัวข้อ “ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษีธุรกิจสำหรับธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท (ต่อ) ประเด็นข้อผิดพลาดที่มักพบในทางปฏิบัติ และข้อกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้อง”
12.15 - 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15 - 14.45 น. การรับรู้รายได้และรายจ่าย ประเด็นข้อผิดพลาดและข้อควรระวังใน การปิดบัญชีของธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท โดยอาจารย์ ดร. สิงห์ชัย อรุณวุฒิพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
14.45 - 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.00 -17.00 น. การบรรยายหัวข้อ “เรื่อง การจัดทำรายงานและการตรวจสอบและรับรองบัญชี กรมสรรพากรที่ ท.ป.122/2545 และการพิจารณาความมีสาระสำคัญ ในการวางแผนและการปฏิบัติงานสอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 320 และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
ค่าธรรมเนียมในการอบรม
  ชำระเงินก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ชำระเงินหลังวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ค่าธรรมเนียม ราคาท่านละ 2,000 บาท 2,500 บาท
**** (กรุณาสำรองที่นั่งก่อนชำระเงิน) ***
วิธีการสมัคร
1. ดาวน์โหลดใบสมัครเพิ่มเติมคลิก
2. สมัครออนไลน์ได้ที่ eregister.christian.ac.th/pro_ta_smes/register.php
3. สนใจติดต่อได้ที่
 • คณะสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 • อาจารย์ นภา นาคแย้ม และคุณจอมชนา นพคุณ
 • โทรศัพท์ 0-34-388-555 ต่อ 2227, 2234, 2245
 • โทรสาร 0-34-274-503

ปิดรับสมัคร อังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562

วิธีการชำระเงิน
การชำระค่าลงทะเบียน
วิธีการโอนเงินไปบัญชี
ชื่อบัญชี "มหาวิทยาลัยคริสเตียน"
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สาขา พระประโทณ (นครปฐม)
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 404-052839-7

กรุณาสำรองที่นั่งเป็นลายลักษณ์อักษร และได้รับแบบตอบรับการอบรมก่อนทำการโอนเงิน

ภายหลังจากได้รับการตอบรับสำรองที่นั่ง กรุณาโอนเงินภายใน 3 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการสำรองที่นั่ง

แจ้งชื่อและส่งสำเนาการโอนเงิน
- กรุณาส่งใบ Pay in โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้ชัดเจน ไปที่คณะสหวิทยาการ
- หมายเลขโทรสาร : 034-274-503 หรือ
- E-mail : acc.christian1@gmail.com,napa994@gmail.com

การตอบรับลงทะเบียนเข้ารับการอบรมจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคณะฯ ได้รับใบ Pay in แล้วเท่านั้น

กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกการเข้าอบรม ขอให้ท่านแจ้งการยกเลิกการอบรมเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนวันอบรม 7 วัน กล่าวคือ วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ก่อนเวลา 16.30 น. มิฉะนั้นผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนให้
แผนที่ และการเดินทาง
map-siam
รถประจำทางสาย 11, 16, 29, 34, 36, 50, 54, 79, 93, 113
รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีรถไฟฟ้าราชเทวี ทางออกช่องที่ 1 ฝั่งโรงแรมเอเชีย เดินมาทางสะพานหัวช้าง มหาวิทยาลัยอยู่ขวามือ
ทางเรือ เรือคลองแสนแสบ ขึ้นท่าสะพานหัวช้าง